Մեր Մասնագետները                                                                                              ENGLISH

ê³Ùí»É ´³ñ»Û³Ý

ê³Ùí»ÉÁ ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ ³ß˳ï»É ¿ µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: ܳ ³ß˳ï»É ¿ г۳ëï³ÝáõÙ, ìñ³ëï³ÝáõÙ, ²ØÜ-áõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ:

§¾ë-¾Û-¾Ù-¾ë ÎáÝë³ÉÃÇÝ·¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñ»Éáõó ³é³ç ݳ ï³ë ï³ñÇ ³ß˳ï»É ¿ §ø»Û-öÇ-¾Ù-æǦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ ݳ ѳٳϳñ·»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ` éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, µÇ½Ý»ë ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý åɳݳíáñÙ³Ý, ϳé³í³ñã³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ: Üñ³ ÷áñÓÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿.

-         Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý í»ñ³Ï³éáõóáõÙ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»É³íáõÙ, µÇÉÇÝ·Ç ¨ ѳí³ù³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ, ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ѳٳϳñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·ÝáõÙÝ»ñ Ù»Í çñ³ÛÇÝ »Ýóϳéáõóí³ÍùÇ áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,

-         ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ ýÇݳÝë³ïÝï»ë³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝ ¨ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùÙ³Ý, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ÏáÝó»ëÇáÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùٳݠ ųٳݳÏ,

-         Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, µÇ½Ý»ë, ýÇݳÝë³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ³ÛÉ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹áÉá·Ç³ÛÇ Ùß³ÏáõÙ, Çñ³íÇ׳ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ µ³ñ»É³íÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ÙÇ ß³ñù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

-         Ð³Ýñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáñåáñ³ïÇí ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç, ϳñ·³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇ, ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ó»éݳñÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,

-         ´Ç½Ý»ë åɳݳíáñáõÙ, Çñ³·áñÍ»ÉÇáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, µÇ½Ý»ëÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ` Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ, ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ,

-         ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ` µ³ÝÏÇ Ù³ëݳíáñ»óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï. ³ËïáñáßÇã ѻﳽáïáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáõß³·ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ,

-         î³ñµ»ñ µ³ÝÏ»ñ` ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÇ, ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ, µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙṻɳíáñÙ³Ý, ϳÝ˳ï»ëÙ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ,

-          î³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ Çñ³·áñÍáõÙ: